Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Eckart

ECKART

(1260-1327)

Eckart là một người Đức, cha đẻ của học thuyết Thần bí. Ông là người rất mực tin kính, năng nổ truyền giảng đạo Chúa và hết sức quan tâm đến sự cứu rỗi linh hồn đồng loại. Quan điểm Thần học của ông thế này: Con người muốn biết được Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn thì tâm linh mình cần phải được hòa lẫn vào thần thể yếu của Ngài, mà sự thẩm thấu ấy chỉ nhờ sự suy gẫm và trực tiếp giao thông với Ngài mà được. Jean XXIII nổi lên kiện ông đã sai lạc 28 điều trong lẽ đạo. Còn những nhà phê bình cởi mở hơn thì cho tư tưởng thần học của ông có khuynh hướng về Vạn Vật hữu Thần thuyết.