Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô-rinh-tô 1:10

Daniel (409-493)

DANIEL

(409-493)

Daniel được nói ở đây là một người đứng trong hàng ngũ nhưng nhà tu hành phái khắc khổ nổi danh. Thời ấu thơ, ông được dưỡng dục ở Sanosata, và ông bước chân vào tu viện năm 12 tuổi. Khi sống trong các Chủng viện, ông hết lòng học tập, tu hành theo nguyên tắc khổ hạnh trong 25 năm. Sau đó ông ta dành thì giờ đi tham Các quan xét 5 năm, thăm viếng những trường tu nghiêm khắc. Dưới mắt ông những tu sĩ anh hùng được xem như những nhà dũng sĩ của Đức Chúa Trời. Khi đã được 42 tuổi ông đi đến tại Constantinople. Ông sống trong đền thờ ngoại giáo 9 năm. Tiếp đó ông dựng một cây trụ và tu luôn trên đó 32 năm. Trụ này nằm cách Constantinople 48 dặm. Khi tiếng tăm ông nổi lên thì giáo dân khắp nơi từ vua, quan, tướng lãnh đã lũ lượt kéo đến xin ý kiến ông. Kế đó Thánh Benedict tấn phong ông làm Linh mục. Ông có ân tứ nói tiên tri, hiểu biết thời vận, hay nói về các triều đại vua chúa. Họ đến vì hiếu kỳ chẳng những để thăm hỏi về cá nhân mình mà còn am hiểu về việc quốc gia, chính trị nữa. Người ta cũng đồn đãi rằng ông cũng được Đức Chúa Trời dùng làm cây trụ tu hành đặc biệt của mình, là vào năm 476, để gặp mặt hoàng đế Basilicus, đồng thời quở trách hoàng đế này vì đã ủng hộ Duy nhất tánh thuyết.