Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1

Cyril Of Jerusalem

CYRIL OF GIÊ-RU-SA-LEM

(315-386)

Thánh Cyril được tấn phong lảm Giám mục ở Giê-ru-sa-lem ước độ năm 357 SC. Aencius, là người thuộc nhóm Arius làm Giám mục ở Caesarea tuyên bố rằng ông ta có uy quyền trên Giê-ru-sa-lem nên hạ lệnh lưu đày Cyril vì xét thấy rằng ông đã hết sức chống đối tà giáo này. Nhưng Giáo Hội Nghị Seleucia đã tái phục hồi chức vụ cho Cyril vào năm 359 SC. Về sau ông còn bị thế lực thù nghịch phát lưu hai lần nữa.

Ông cực lực phản đối tà thuyết Arius, nhưng chẳng ưa thích từ liệu Thần học "Homousios" (Xin xem Basil Caesarea) là từ được dùng làm nền tảng cho tín điều Nicea, có nghĩa là "Chúa Giê-xu đồng một thể yếu với Cha".

Năm 379 Giáo Hội Nghị cử Thánh Gregory Nyssa ở Antioche đến Palestine để xem xét tình hình Giáo hội ở đây.

Khi về, Giám mục Gregory Nyssa đã phúc trình rằng: "Tình trạng Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ đã bại hoại về luân lý đạo đức, và chia rẽ nhau sâu sắc, nhưng chỉ còn bề ngoài xem ra còn cái vỏ như giữ đức tin thuần chánh. Hội Thánh này cũng tin theo một giáo điều gần tương tự như tín điều Nicea".

Cyril đã đọc những giáo lý mà Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đây đang tin nhận và thực hành y theo truyền thống lâu nay, như tín điều Nicea tại Giáo Hội Nghị Constantiople năm 381 SC. và được đa số đại biểu lúc bấy giờ công nhận.

Cyril qua đời năm 386 SC thọ 71 tuổi.