Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 1:18

Tìm Nội Dung Thánh Ca

Tìm Kiếm

NỘI DUNG CẦN TIM:
Trong Mục: